فروش تاور کرین

فروش فوری تاور کرین ، 6266670-912-98+

تاورکرین پوتن f3-29دارای 50 متر بازو 40 متر ارتفاع ،باربرداری در 50 متری 3900کیلوگرم  12 تن  بروز رسانی 95.2.10

 

تاورکرین پوتن 643دارای 36 متر بازو 40 متر ارتفاع ،باربرداری در 39 متری 1400کیلوگرم  6 تن  بروز رسانی 95.2.10

 

تاورکرین پوتن e10-14دارای 45 متر بازو 36 متر ارتفاع ،باربرداری در 45 متری 1400کیلوگرم  4 تن  بروز رسانی 95.2.10

 

تاورکرین پوتنd15دارای40 متر بازو 32 متر ارتفاع ،باربرداری در 40 متری 1000کیلوگرم  4تن  بروز رسانی 95.2.10

 

تاورکرین لیپهر  45ecدارای 40 متر بازو 30 متر ارتفاع ،باربرداری در 40 متری 1000کیلوگرم  4 تن  بروز رسانی 95.2.10